Fotografie z demonstrativního ničení pirátských nosiců na Invexu 2002 zde.

Příspěvek ředitelky ČPU na konferenci Digitální média a pirátství II. - digit_pirat_2.doc,
zkrácená verze příspěvku zde.


Při letošním veletrhu informačních technologií Invex uskutečnila Česká protipirátská unie několik akcí pro širokou i odbornou veřejnost. Po dobu konání veletrhu informovala o problematice audiovizuálního pirátství a své činnosti na stánku Ministerstva vnitra ČR expozicí na informačním panelu a protipirátským video spotem ČPU, BSA a IFPI, při jehož výrobě byly použity archivní záběry skutečných akcí proti pirátům z archivu ČPU. V průběhu konání veletrhu pro širokou veřejnost pořádala ČPU ve spolupráci s MV ČR anketu zaměřenou na problematiku digitálního filmového pirátství. Respondenti odpovídali anonymně, aby byly obdrženy objektivnější výsledky. Za účast v anketě se respondenti mohli zúčastnit losování dárků věnovaných společnostmi Filmexport Home Video, Hollywood C.E., Warner Bros. a Bonton Home Entertainment. Anketa ČPU se těšila velkému zájmu, celkem odpovídalo na dva tisíce respondentů. Výsledky ankety se zpracovávají a poté budou zveřejněny na webových stránkách ČPU. Jako vyvrcholení doprovodného programu Ministerstva vnitra ČR Boj proti pirátství v oblasti software, audio a video, který probíhal na stánku ministerstva ve spolupráci s Business Software Alliance BSA, Českou protipirátskou unií ČPU a Mezinárodní federací hudebního průmyslu IFPI, bylo demonstrativně zničeno přes dvacet tisíc pirátských nosičů v tržní hodnotě přesahující šest miliónů korun. Dva silniční válce drtily za velkého zájmu návštěvníků a médií pirátské zboží vážící přes jeden a čtvrt tuny. Bagr poté nahrnul zničené padělky do kontejneru, odkud putovaly do jemných drtiček a mlýnků, aby skončily jako podpůrné palivo v cementárně. Před likvidací uspořádali pořadatelé na stánku ministerstva seminář o pirátství v oblasti audio, video a softwaru.

Především pro odbornou veřejnost proběhla na letošním Invexu pod záštitou DVD Group, České protipirátské unie a Ifpi již druhá konference o problematice Digitálních médií a pirátství. Konference si kladou za cíl přispět ke zvýšení informovanosti o problematice ochrany práv k duševnímu vlastnictví v prostředí digitálních technologií. Účelem letošní konference bylo zejména upozornit na důsledky zneužívání digitálních technologií k nezákonnému komerčnímu parazitování na cizím vlastnictví a otevřít diskusi o možnost účinných opatření s důrazem na prevenci.

První konference, konaná při Invexu 2001, přinesla uvedení do problematiky digitálních médií a informovala o možných nebezpečích jako důsledku rozšiřování digitálních technologií. Účastníci se seznámili s nosičem DVD, jeho typy a možnostmi, které nabízí. Součástí konference byla i přednáška o programování a výrobě DVD a o možnostech kódování záznamu a použití jiných ochranných prvků. Představitelé České protipirátské unie (ČR) a Mezinárodní federace hudebního průmyslu (Ifpi) informovali o stavu a vývoji pirátství v oblasti filmů a hudby. Letošní konference rozšířila diskutovaná témata o problematiku distribuce DVD a rozšiřování DVD technologie obecně. V oblasti pirátství informovala nejen o masivním nárůstu pirátství, ale seznámila i s problematikou šíření autorských děl internetem a kopírování záznamů včetně souvisejících právních aspektů, zkušeností a situace v ČR i v zahraničí.

Jak informovala účastníky konference ředitelka České protipirátské unie, trend vývoje filmového pirátství není příliš optimistický. Rozvoj digitálních technologií v oblasti filmu přináší nejen úžasné distribuční možnosti, ale představuje i značnou hrozbu, pirátství. Nebezpečí v sobě skrývá nejen vysoce anonymní Internet, ale stále více i technologie DVD. Rozšířením DVD totiž padá dosavadní ochrana našeho trhu z hlediska jazykové bariéry a velkosti trhu a naše republika se stává stále více lukrativnější pro zahraniční pirátské gangy. Z hlediska pirátských aktivit představuje DVD v nynější době lehce dostupný, kvalitní a aktuální master, tedy předlohu k výrobě jiných pirátských nosičů. Zároveň také představuje ideální nosič k distribuci do velkého počtu jazykově odlišných regionů, neboť vzhledem ke kapacitě umožňuje současné zaznamenání velkého poštu titulů a dokonce i zvukových stop. Nyní tak stačí vyrobit jednu verzi pirátského audiovizuálního nosiče, pirátské DVD, a distribuovat jej do všech zemí Evropy.

Ve svém příspěvku seznámila ředitelka ČPU účastníky konference s právním rámcem upravujícím duševní vlastnictví a především autorská práva, zastavila se i u problematiky tzv. nekalých pomůcek (dekodéry, softwarové klíče apod.). Informovala, které jednání zákon považuje za dovolené, a kdy už se jedná o porušení autorských práv a tedy protiprávní jednání. Dále seznámila přítomné s důsledky pirátství nejen na legitimní průmysl, ale na celou společnost. Černý trh snižuje legální zisky, ze kterých jsou odváděny daně, přitom zisky z tohoto nelegálního podnikání jsou nemalé. Piráti přitom daně ani clo neplatí. Pirátství způsobuje i úbytek pracovních míst v legitimním průmyslu a výrazně deformuje trh. Informovala o postupné globalizaci pirátství, které se stává doménou mezinárodně operujících gangů zásobujících pirátským zbožím celé kontinenty. V této souvislosti zdůraznila negativní dopad zejména na tuzemskou distribuci filmů a národní kinematografii. V grafech předvedla hrozivý nárůst audiovizuálního pirátství a ztráty, které audiovizuální pirátství v ČR způsobuje.

Globální audiovizuální digitální pirátství má v zásadě dvě hlavní podoby. Jednou je výroba a distribuce pirátských lisovaných DVD, druhou úprava záznamů filmů do formátu pro CD-R a jejich šíření prostřednictvím Internetu a další redistribuce na vypalovaných CD-R. Náš trh v současnosti zasahuje zejména internetová forma pirátství, lisovaná DVD však představují reálnou hrozbu. Do budoucna je třeba počítat i s problémem vypalovaných DVD. Jeho rozšíření zatím brání nízká kapacita nahrávacích DVD disků stejně jako jejich stále vysoká cena a cena vypalovaček. Na základě zkušeností s vývojem CD technologie lze však očekávat takové snížení ceny nahrávacích DVD disků i jejich vypalovaček, že tento způsob rozmnožování filmových záznamů začne být běžný.

Ve svém příspěvku se zastavila i u problematiky snížení kvality pirátských kopií, a to i digitálních s ohledem na kvalitu předlohy (masteru), levnější programování DVD, neexistence jazykové korektury, obvyklou nižší kapacitu pirátských nosičů a tím i minimum bonusových materiálů a v neposlední řadě nižší kvalitu výroby a výrobní kontroly. Dále přítomné seznámila s postupy, jak rozeznat pirátský nosič.

Celý příspěvek ředitelky České protipirátské unie si můžete stáhnout zde. Nemáte-li k dispozici příslušný textový editor, mírně zkrácená verze příspěvku je k dispozici zde.

Z jednotlivých příspěvků konference vyplynulo, že k omezení drastického nárůstu digitálního pirátství a především ke zmírnění jeho negativních dopadů musí být použita kombinace všech možných způsobů ochrany. Otázkou je, v jaké míře mohou v současné situaci výrobci zajistit účinnou aktivní ochranu dat na nosičích omezující a znesnadňující kopírování dat a signálu. Tato ochrana je přitom spolu s použitím vhodných marketingových modelů a nastavením přijatelné ceny určující pro rozvoj pirátství. Úsilí musí být vloženo i do pasivní ochrany, tedy např. používání holografických nálepek, použití holografické technologie přímo na disk, používání různých identifikačních kódů apod., aby se znesnadnil pohyb pirátského zboží přes hranice i v rámci jednoho státu, a aby měl spotřebitel možnost rozeznat pirátský disk od legálního. Vývoj a používání těchto ochran bohužel finální výrobek zdraží, avšak při ignorování ochrany se počáteční "úspora" výrobce změní v drtivou ztrátu v důsledku pirátství a nemožnosti použití efektivních nástrojů. Tato ochrana disků musí být podepřena odpovídající právní úpravou umožňující postupovat proti všem aktivitám, směřujícím k porušování práv k duševnímu vlastnictví. Sebekvalitnější zákony však neznamenají nic, pokud právo nelze v praxi vymoci. Úroveň vymahatelnosti práv k duševnímu vlastnictví úzce souvisí s úrovní právní vědomí společnosti a s vymahatelnosti práva vůbec. Česká republika je opakovaně kritizována za délku trvání soudních sporů, neefektivnost a zdlouhavost řízení o předběžných opatřeních a za špatnou úroveň vymahatelnosti práva. Nositel práva by měl mít účinné právní nástroje k zabránění výroby a distribuce pirátských nosičů, vývoje, zveřejňování schémat, výroby, distribuce a používání pomůcek, umožňujících prolomení, obejití nebo omezení aktivní ochrany a napodobení pasivní ochrany, a v neposlední řadě také faktickou možnost vymoci náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, a to i například vůči provozovatelům internetových serverů, kteří nevyřadí stránky jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv k duševnímu vlastnictví, nebo dovozcům, kteří neidentifikují vlastníka zboží porušující tato práva. V mnoha zemích i v Evropské unii dochází k rozsáhlým diskusím směřujících ke změně současných zákonů tak, aby bylo možné účinně postihovat digitální pirátství. Je úkolem nás všech, tedy především nositelů práv a organizací je zastupujících, a výrobců a distributorů nosičů s duševním vlastnictvím, aktivně prosazovat takové legislativní změny, které umožní bojovat efektivně proti digitálnímu pirátství.

Nahoru