Kdo jsme a čím se zabýváme

Česká protipirátská unie (ČPU) byla založena v roce 1992 za účelem ochrany autorského práva a práv souvisejících s právem autorským k audiovizuálním dílům a potírání všech forem pirátství v oblasti výroby, dovozu a šíření audiovizuálních děl. ČPU se konstituovala z Protipirátské sekce Unie videodistributorů, která vyvíjela protipirátské aktivity v oblasti audiovize již od počátku 90. let. Činnost ČPU spočívá především v ochraně autorských práv k filmovým dílům, sledování a analýze informací týkajících se autorských práv, přípravě právních kroků proti jejich porušování, spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a ostatními institucemi a spolupráci na přípravě nových právních předpisů. V současné době je kladen velký důraz na prevenci a vzdělávání. ČPU sdružuje filmové a home video distributory a poskytovatele kabelového a televizního vysílání. Na činnosti ČPU se podílí též protipirátské oddělení mezinárodní organizace Motion Picture Association a čestným členem ČPU je Národní filmový archiv.

Členské společnosti České protipirátské unie

Česká protipirátská unie je zájmovým sdružením právnických osob dle § 20f občanského zákoníku zapsaným do registru sdružení právnických osob a registrovaným u Magistrátu hlavního města Prahy, odboru živnostenského a občanskosprávního. ČPU nebyla založena za účelem podnikání a nevytváří žádný zisk.

Česká protipirátská unie zastupuje na základě plných mocí a pověření členské společnosti a další poškozené, kteří drží práva k audiovizuálním dílům, zvukověobrazovým záznamům a televiznímu vysílání, a to na území České republiky i Slovenské republiky. V zastoupení poškozených pak uplatňuje jejich práva v trestních a správních řízeních jako zmocněnec poškozených, a v řízeních občanskoprávních jako právnická osoba, k jejímuž předmětu činnosti patří ochrana práv podle autorského zákona dle ustanovení § 26 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu. Česká protipirátská unie není kolektivním správcem práv dle zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zák. č. 618/2003 Z.z., autorského zákona, a neudílí proto souhlas k užití předmětů ochrany dle autorského zákona a nevybírá za taková užití odměnu. Práva, která poškození uplatňují prostřednictvím společného zástupce, České protipirátské unie, nejsou práva povinně či dobrovolně kolektivně spravovaná, ale zásadně práva vykonávaná individuálně přímo poškozenými.

Česká protipirátská unie dále za zastupované držitele práv jedná s třetími osobami, které zasahují do jejich práv chráněných autorským zákonem, a/nebo jejichž služby jsou využívány třetími osobami k porušování nebo ohrožování jejich práv. Prioritní snahou těchto jednání je zabránění pokračování porušování a ohrožování práv a dalším neoprávněným zásahům do práv, odstranění následků zásahu do práva a sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě. K 30.5.2011 chrání Česká protipirátská unie autorská díla a jiné předměty ochrany dle autorského zákona těchto poškozených: ANIFILM, spol. s r.o., Animation people s.r.o., Ateliéry Bonton Zlín a.s., ATHANOR - společnost pro filmovou tvorbu, s.r.o., AXMAN PRODUCTION, spol. s r.o., Barrandov Studio a.s., Biograf Jan Svěrák s.r.o., Bionaut s.r.o., Bistro Films s.r.o., Blue Sky Film Distribution a.s., Bobule, s.r.o., Bontonfilm, a.s. (Centrum českého videa), BUC-FILM, s r.o., cinemania s.r.o., Česká programová společnost s.r.o., DRAMEDY PRODUCTIONS s.r.o., DAWSON production s.r.o., endorfilm s.r.o., Evolution Films, s.r.o., Falcon a.s., Film Europe s. r. o., FILM A SOCIOLOGIE s.r.o. (AFIS), FILM STUDIO GATTEO a.s., Filmexport home video, spol. s r.o., Filmhouse, s.r.o., Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., v.o.s., Forum Home Entertainment Czech s.r.o., HBO Česká republika, spol. s r.o., Hollywood C.E., s.r.o., Infinity Prague Ltd, s.r.o., Intersonic, spol. s r.o., organizační složka, Josef Rafai - JACKET BROS, JAKUBISKO FILM, s.r.o., LUCKY MAN FILMS s.r.o., LUXOR spol. s r.o., Magic Box, a.s. (Bioscop), Major K International, s.r.o., MAUR film s.r.o., Miloslav DOLEŽAL, Národní filmový archiv, NEGATIV s.r.o., Palace Cinemas Czech s.r.o. (Palace Pictures), Partnership Pictures, spol. s r.o, PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA s.r.o., První veřejnoprávní s.r.o., Sony Music Entertainment Czech Republic s.r.o., Space Films, spol. s.r.o., SPI International Czech republic, spol. s r.o., STARLITE PRODUCTIONS s.r.o., Studio FÁMA 92, spol. s r.o., three brothers , spol. s r.o., Urania s.r.o., VAC - VACHLER ART COMPANY: Petr Vachler, VERBASCUM, s.r.o.,Vorel film, s.r.o., Výběr z bobulí s.r.o., Warner Bros. Entertainment, spol. s r.o. a Země pohádek, a.s. a zároveň i ostatní české produkční společnosti sdružené v Asociaci producentů v audiovizi a hlavní hollywoodská filmová studia: Columbia Pictures Industries, Inc. (i za Sony Pictures Entertainment Inc., Columbia Tri Star atd.), Disney Enterprises, Inc. (i za Touchstone Pictures, The Walt Disney Company, Buena Vista Pictures apod.), New Line Productions, Inc. (New Line Cinema), Paramount Pictures Corp., Twentieth Century Fox Film Corporation (20th Century Fox atd.), Universal City Studios LLLP a Universal City Studios Productions LLLP (i za Universal Pictures atd.) a Warner Bros. Entertainment Inc.

Registrace České protipirátské unie: Potvrzení o registraci / Změna registrace z 7. 3. 2001

Česká protipirátská unie nečerpá finance na svou činnost z žádných veřejných zdrojů. Většina nákladů na její činnost je pokryta ze členských příspěvků a vlastních zdrojů organizace.

Osvětová a vzdělávací kampaň Filmy nejsou zadarmo je financována z vlastních zdrojů České protipirátské unie, grantů a dotací, darů fyzických a právnických osob a dalších příležitostných příjmů. V roce 2007 a 2008 poskytlo Ministerstvo kultury České republiky, odbor médií a audiovize České protipirátské unii dotaci na úhradu části nákladů kampaně Filmy nejsou zadarmo. Tyto prostředky byly použity výhradně k financování nákladů kampaně na osvětovou a vzdělávací činnost, nikoli k financování vlastní činnosti České protipirátské unie.

Nejvyšším orgánem České protipirátské unie je valná hromada, která se schází minimálně jednou ročně. Valná hromada tvořená zástupci všech členských společností činí základní rozhodnutí týkající existence ČPU, členské základny, vedení jejích orgánů a její činnosti. Operativní rozhodnutí a kontrolu činnosti a hospodaření vykonává Rada Unie, která se schází jednou za kalendářní čtvrtletí. Členové Rady jsou voleni valnou hromadou. Radě předsedá předseda Rady, který je spolu s ředitelem ČPU statutárním orgánem Unie. Členové rozhodují v orgánech Unie podle počtu hlasů, kterými v rámci svého členství disponují.

Předsedou Rady Unie je od 21.2.2000 Ing. Ladislav Hrabě, ředitel a předseda představenstva společnosti Bontonfilm, a.s.

Ředitelkou České protipirátské unie je Mgr. Markéta Prchalová, která zastává svou funkci od poloviny roku 1997. Od listopadu 1996 do doby svého jmenování ředitelkou byla pověřena řízením kanceláře Unie.

Při své činnosti ČPU nerozlišuje mezi konkrétními audiovizuálními díly či produkty distribuovanými nebo vysílanými v České republice členskými společnostmi, ani žádné z těchto děl či produktů nijak nepreferuje. V rámci svých možností se ČPU snaží svými aktivitami pokrývat celý relevantní trh a vyvíjet aktivity směřující ke snížení úrovně audiovizuálního pirátství obecně. Její činnost má celkový pozitivní dopad na úroveň ochrany práv k audiovizuálním dílům, záznamům a televizním vysílání včetně kabelového šíření. S ohledem na omezenost zdrojů ČPU, které navíc nepocházejí z veřejných rozpočtů, se Unie při své činnosti zaměřuje především na to, aby v co nejširší míře chránila produkty svých členů. Je to dáno i čilejším oboustranným informačním tokem. Výměna informací se týká nejen problematických fenoménů, míst či přímo provozoven, ale součinnost se členy zahrnuje i identifikaci produktů, ověřování, zda byl udělen svolení k užití, či vyčíslení škody vzniklé neoprávněným užitím díla.

Pro své členy zpracovává unie přehledy týkající se úrovně pirátství pro jednotlivé způsoby užití, zjišťuje trendy v audiovizuálním pirátství a vyvíjí příslušná protiopatření, provádí preventivní kontroly, poskytuje informace z oblasti své činnosti, zaštiťuje používání holografické ochrany (tzv. hologramy ČPU), kontroluje dodržování smluvních podmínek týkající se ochrany autorských práv smluvními uživateli (videopůjčovny, veřejné projekce, kabelové rozvody apod.) a poskytuje právní rady a pomoc jak ve standardizaci smluvní agendy a v postupech proti porušovatelům práv tak i komentáři k platné legislativě a podílení se na přípravě nových norem.

Nahoru