Právní předpisy

ZÁKONY
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským (tzv. Autorský zákon)
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví (tzv. Protipirátský zákon)
Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník

SMĚRNICE EU
Směrnice Rady 91/250/EHS, o právní ochraně počítačových programů
Směrnice Rady 92/100/EHS, o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským
Směrnice Rady ES 93/83/EHS, o koordinaci některých pravidel z oboru práva autorského a práv příbuzných právu vztahujících se na satelitní vysílání a na kabelový přenos
Směrnice Rady ES 93/98/EHS, o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv příbuzných
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 96/9/ES, o právní ochraně databází
Směrnice 2000/31/ES, o určitých aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (tzv. Směrnice o elektronickém obchodu)
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES, o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv souvisejících v informační společnosti (tzv. Směrnice o informační společnosti)
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES, o právu autora na odměnu z opětovného prodeje originálu uměleckého díla
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES, o dodržování práv duševního vlastnictví

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ve znění Pařížské revize
Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (tzv. Římská úmluva)
Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví TRIPS
Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském
Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech