Co je to pirátství

Ve vztahu k autorskému právu rozumíme pod pojmem pirátství jakékoliv neoprávněné nakládaní s autorskými díly a ostatními předměty ochrany podle práv souvisejících s právem autorským bez souhlasu příslušných nositelů práv. Ač by bylo na místě spíše označení porušování práva či jednoduše krádež, než romantikou zavánějící pojmenování pirátství, které v mnohých vyvolává spíše ironický úsměv a kritiku, nezbývá než toto pojmenování akceptovat, neboť se pro oblast porušování práv k duševnímu vlastnictví již celosvětově vžilo.

Pojem se poprvé v této spojitosti začal používat v souvislosti s tzv. pirátskými rozhlasovými stanicemi (pirate radio), které vysílaly hudební autorská díla z lodí kotvících v mezinárodních vodách, aby se tak vyhnuly povinnostem vyplývajícím z právních předpisů dané země. Prvním takto označeným rádiem bylo dánské rádio Merkur, které začalo pirátsky vysílat v srpnu roku 1958. Označení pirátství se pak postupně začalo používat ve spojení s dalšími útoky na práva duševního vlastnictví až se nakonec celosvětově ujalo.

Pirátství poškozuje nejen nositele práv k dílům, které jsou takto neoprávněně užívána, ale také další subjekty v daném odvětví především tím, že deformuje trh a představuje nekalou konkurenci legálnímu průmyslu, čímž negativně ovlivňuje jeho rozvoj a snižuje jeho zisky. Existence a především masivní využívání nelegálních služeb k šíření autorskoprávně chráněného obsahu je v současnosti největším problémem, který brání rozvoji nových distribučních kanálů jako jsou např. video na vyžádání (video on demand - VoD). Pirátskými aktivitami je poškozována i celá společnost např. na ušlých daních z pirátských služeb stejně jako na daních ze služeb legálních, jejichž výše v důsledku pirátství klesá spolu se ziskem z legálního podnikání. Pirátství v neposlední řadě poškozuje také spotřebitele, kteří často dostávají produkt ve snížené kvalitě bez možnosti jeho reklamace.

V součastné době o pirátství hovoříme nejčastěji ve spojitosti s filmovými a hudebními díly a počítačovými programy jako o filmovém, hudebním resp. softwarovém pirátství.


Co je to filmové pirátství
Druhy filmového pirátství
Jak se vyhnout pirátství
Odpovědnost a tresty
Rozsudky
Grafy
Protipirátské organizace