Odpovědnost za porušení autorského práva

Kdo neoprávněně, tedy bez souhlasu nositele autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, nakládá s dílem, uměleckým výkonem, zvukově či obrazově - zvukovým záznamem nebo vysíláním rozhlasu nebo televize, které jsou předmětem ochrany podle autorského zákona, dopouští se porušení autorského práva a práv s ním souvisejících a měl by si být vědom nepříznivých důsledků, které pro něho z jeho jednání vyplývají. Odlišujeme tři základní typy odpovědnosti, které mohou v důsledku porušování autorského práva vyvstat, a to občanskoprávní, přestupkovou a trestní odpovědnost.

OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST: Autorský zákon v § 40 vymezuje nároky, kterých se může autor domáhat v občanskoprávním řízení v případě, že bylo do jeho práva neoprávněně zasaženo, nebo pokud jeho právu hrozí neoprávněný zásah. více...

PŘESTUPKOVÁ ODPOVĚDNOST:V méně závažných případech, kdy neoprávněné jednání nenaplňuje znaky trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem s práv k databázi podle § 270 trestního zákoníku, a je tak klasifikováno jako přestupek, hrozí porušiteli na základě §§ 105a – 105c autorského zákona pokuta až 150 000,- Kč. více...

TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST: Jakékoliv neoprávněné užití díla, uměleckého výkonu, zvukového či obrazově - zvukového záznamu nebo vysílání rozhlasu nebo televize, ke kterému nedal oprávněný subjekt svolení, je sice protiprávní, nemusí se však automaticky jednat o trestný čin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem s práv k databázi podle § 270 trestního zákoníku. více...

ZA PIRÁTSTVÍ TEDY HROZÍ:
1. především povinnost nahradit způsobenou škodu a vydat bezdůvodné obohacení (občanskoprávní odpovědnost, možno požadovat i v trestním řízení);
2. pokuta až 150 000,– Kč (přestupková odpovědnost);
3. trest odnětí svobody až na dva roky; případně šest měsíců až pět let, získal-li pachatel činem značný prospěch nebo dopustil-li se takového činu ve značném rozsahu, a v případě získání prospěchu velkého rozsahu nebo způsobení škody velkého rozsahu tři až osm let; peněžitý trest až do 36 a půl milionu korun; trest propadnutí věci – počítače, kamery, kopií filmu atd. (trestněprávní odpovědnost).
Návodce, pomocník a organizátor trestného činu jsou trestně odpovědní stejně jako pachatel, a může jim být uložen stejný trest.

ODPOVĚDNOST DĚTÍ A MLADISTVÝCH:
Dítě mladší 15 let není trestně odpovědné, dopustí-li se však činu jinak trestného, učiní soud pro mládež opatření potřebná k jeho nápravě.
Trestný čin porušení autorského práva spáchaný mladistvým (tedy osobou ve věku 15–18 let) se označuje jako provinění. Soud pro mládež může mladistvému uložit trestní, výchovná nebo ochranná opatření stejně jako povinnost k náhradě způsobené škody a vydání bezdůvodného obohacení. více...
zpět