Odpovědnost dětí a mladistvých

HROZÍ TREST I DÍTĚTI MLADŠÍMU 15 LET?
Dítě mladší 15 let není trestně odpovědné, dopustí-li se však činu jinak trestného, učiní soud pro mládež opatření potřebná k jeho nápravě. Soud pro mládež může dítěti uložit:

- dohled probačního úředníka
- zařazení do vhodného výchovného programu

I takové dítě je však odpovědné za škodu, kterou způsobilo, a musí ji uhradit buď samo, nebo s pomocí svých rodičů. Musí vydat i zisk, který protiprávní činností získalo.

JAKÝ TREST HROZÍ MLADISTVÉMU?
Pirátství je protiprávní, obecně se jedná o trestný čin porušení autorského práva podle § 270 trestního zákoníku. Trestný čin spáchaný mladistvým (tedy osobou ve věku 15–18 let) se označuje jako provinění. Soud pro mládež může mladistvému uložit:

1. trestní opatření
- obecně prospěšné práce
- peněžité opatření až do výše 1.825.000,– Kč - propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, a to nejen pirátských kopií, ale i zařízení sloužícího k jejich výrobě (CD či DVD vypalovačka, počítač, nosiče) a veškerého zisku
- zákaz činnosti
- vyhoštění, jedná-li se o cizince
- domácí vězení
- zákaz vstupu na sportovní, kulturní nebo jiné společenské akce
- odnětí svobody až na polovinu doby jako dospělému, tedy na jeden rok, 2 a půl roku nebo 4 léta

2. výchovná opatření
- dohled probačního úředníka nebo probační program (výchovný)
- výchovné povinnosti či výchovná omezení
- napomenutí s výstrahou

3. ochranné opatření
- zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
- ochranná výchova

4. povinnost k náhradě způsobené škody a vydání bezdůvodného obohacení

zpět