Občanskoprávní odpovědnost

Autorský zákon ve svém § 40 vymezuje nároky, kterých se může autor domáhat v občanskoprávním řízení v případě, že bylo do jeho práva neoprávněně zasaženo, nebo pokud jeho právu hrozí neoprávněný zásah. Autor se může domáhat určení svého autorství, zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého práva, sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, odstranění následků zásahu do práva, zejména stažením či zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména omluvou či zadostiučiněním v penězích a zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora. Zákon dále v § 40 odst. 4 stanoví, že právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů tedy občanského zákoníku zůstává nedotčeno a, že místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, pak činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.

zpět