Přestupková odpovědnost

V méně závažných případech, kdy neoprávněné jednání nenaplňuje znaky trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem s práv k databázi podle § 270 trestního zákoníku, a je tak klasifikováno jako přestupek, hrozí porušiteli na základě §§ 105a – 105c autorského zákona pokuta až 150 000,- Kč. Vyšetřující policejní orgán ve spolupráci se státním zástupcem posoudí intenzitu neoprávněného zásahu do autorských práv, tedy počet a rozsah dílčích útoků, dobu trvání protiprávního jednání, počet a k charakter předmětů ochrany, do jejichž práv bylo neoprávněně zasaženo, a dále i osobu pachatele, míru jeho zavinění a jeho pohnutku, význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky a okolnosti, za kterých byl čin spáchán, a rozhodne, zda se v konkrétním případě jedná o zločin, přečin či „pouze“ o přestupek. V souladu s platnou právní terminologií se fyzické osoby dopouští přestupku zatímco právnické osoby a podnikající fyzické osoby správního deliktu.

zpět